1, 2 or 3 word searches work best.
Search for name, model number, sku, barcode or description.

Váš košík je prázdny!
Váš košík je prázdny!

Dodacie, obchodné podmienky

UPOZORNENIE


Náš obchod neuzatvára zmluvu na diaľku (napr. prostredníctvom web stránky, e-mailu, poštovej objednávky na dobierku, a pod.), ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane a/alebo streliva kategórie A, B, C aj D. Pokiaľ sú v prehľade tovaru uverejneného na našej web stránke, resp. v našom e-shope, uvedené zbrane a strelivo do nich kategórie A, B, C, D tento prehľad slúži len pre orientáciu v našej ponuke tovarov resp. ako katalóg, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.


Kupujúci, ktorý je držiteľom príslušného zbrojného preukazu, je v zmysle zákona povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane a streliva do nej výlučne osobne, a to buď návštevou našej kamennej predajne alebo po dohode na osobnom stretnutí so zástupcami, resp. zamestnancami predávajúceho.


Kupujúci, ktorý má záujem o kúpu zbrane, ktorá patrí do kategórie D (napr. vzduchovky, expanzné zbrane, airsoftové zbrane a strelivo do týchto zbraní), ich môže do vlastníctva nadobudnúť, bez nutnosti registrovať zbraň na polícií. Musí to byť však osoba staršia ako 18 rokov s platným OP.

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode, ktorého prevádzkovateľom je :


M-HUNT s.r.o., Čadečka 5138, 022 01 Čadca (ďalej len predávajúci) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.m-hunt.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich). Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


1. Spôsob objednávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu si vyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete nám zatelefonovať priamo do našej predajne na číslo 041/4334810 (po-pi: 8,30-12:00 12:30-17,00).


2. Dodacie a platobné podmienky

 

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo). Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote. Každé dodanie tovaru je spoplatnené poštovným.
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

 

M-HUNT s.r.o.
Čadečka 5138
022 01 Čadca
IČO: 464 83 641
DIČ: 2820012910
SK DIČ: SK2820012910
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 55940/L
Zapísaná do OR: 12.01.2012

 

Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 01179 Žilina

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:


1) Na dobierku - platba je pri prevzatí zásielky.
2) Úhrada vopred prevodom na účet – 2972563157/0200 VUB
3) Úhrada pri osobnom odbere

 

3. Ceny tovaru a termín dodania

 

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný do 7 pracovných dní.
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20%DPH a sú konečné. Ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, budeme vás informovať emailom alebo telefonicky. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

4. Povinnosti predávajúceho


Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:


1) Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2) Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3) Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Nezodpovedáme za:


1) Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2) Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3) Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

5. Povinnosti kupujúceho


Kupujúci sa zaväzuje:


1) Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2) Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


6. Spôsob dodania:


Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, poštou po úhrade faktúry, poprípade osobným prevzatím u nás v predajni do siedmych dní od potvrdenia objednávky. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.


Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:


1) Dobierka: Kuriér (kuriérska služba Slovenskej pošty)- poštovné a balné 7 Eur
2) Prevodom na účet: Kuriér- poštovné a balné 6 Eur


7. Reklamácie


Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty prípadne od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená.

 

8. Záručná doba


Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Počas tejto doby budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Doklad o kúpe tovaru si prosím dôkladne uschovajte.

 

Reklamácia sa vzťahuje len na:
preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.


Reklamácia sa nevzťahuje na:
chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.


9.Postup pri reklamácii:

 

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1) Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru

2) Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry, dátumom zakúpenia a zašlite oznam na našu e-mailovú adresu. Tovar zabaľte a pošlite na adresu :

M-HUNT s.r.o., Čadečka 5138, 022 01 Čadca

Zodpovednosť za vady predanej veci, zákon 40/1964 zb. Občianského zákonníka

§622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez závady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Náklady reklamačného jednania:

1. V zmysle § 598 Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb v platnom znení platí že. "Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady". z čoho vyplýva nárok spotrebiteľa - kupujúceho na úhradu nákladov na dopravu reklamovaného výrobku predávajúcemu.

2. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.

3. V prípade reklamácie tovaru, ktorý už nie je v záručnej dobe, hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

10. Storno objednávky:

 

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania, alebo pokial nebola objednávka expedovaná. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Pri stornovaní objednávky e-mailom je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a Váš email resp. telefonický kontakt. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Pokiaľ bola objednávka expedovaná máte právo na odstúpenie od zmluvy. Viac informácií v sekcii Vrátenie tovaru.

 

11. Vrátenie tovaru:

 

V súlade s ustanovením §9 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (mailom, poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Tovar odošlite predávajúcemu po predchádzajúcej dohode. Po doručení takého tovaru (na adresu prevádzkovateľa) bude prijatý. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom obale a s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku - nebude prevzatý. Po doručení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ ) poštovnou poukážkou, alebo na váš účet, ktorý uvediete, najneskôr do 14 kalendárnych dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu –

 

M-HUNT s.r.o.
Čadečka 5138
022 01 Čadca.

 

O úmysle vrátiť tovar zakúpený v našom obchode nás prosím informujte e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa zákona 102/2014 Z. z nájdeťe na tomto odkaze Formulár od odstupeni od zmluvy.pdf

 

12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke  http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom

 

13. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Kupujúci uvádza pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého bydliska/sídlo, PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu elektronickej pošty, číslo telefónu. Údaje sú dôležité pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad (faktúru) požadovaný zmluvnými stranami, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci súhlas predávajúcemu k spracovaniu a archivovaniu osobných údajov. Slúžia iba pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že súhlasí v súlade s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a ním oprávnené osoby spracúvali a uchovávali jeho osobné údaje uvedené v registrácii a vo všetkých dokumentoch (informačných systémoch) súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom/konaním. Tento súhlas platí počas trvania zmluvy ako aj následnej archivácie predložených osobných materiálov a dokumentov.
Kupujúci zároveň berie na vedomie, že spracúvané údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi SR a s platnými predpismi ES/EÚ a že kupujúci má právo písomne svoj súhlas odvolať. Kupujúci používaním internetového obchodu súhlasí tiež s tým, aby predávajúci spracúval poskytnuté osobné údaje v rozsahu zákona, i s tým, aby poskytol osobné údaje na ďalšie spracúvanie pre orgány štátnej správy, územnej samosprávy, pre iný orgán verejnej moci alebo inej osobe, prípadne inému subjektu, ktorý údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, aj pre prípad cezhraničného prenosu údajov i do tretích krajín.


Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne zrušiť zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom predávajúci tieto osobné údaje neodkladne vymaže z databázy internetového obchodu. Kontaktný email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

14. Ochrana osobných údajov


Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.m-hunt.sk sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom registrácie a objednávkového formulára nebudú poskytnuté bez súhlasu vlastníka týchto dát tretím osobám a nebudú použité na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou tohto internetového obchodu.

 

15. Zrušenie registrácie:


Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

16. Záverečné ustanovenia


Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke.

Na našej stránke využívame súbory cookie.


www.m-hunt.sk

Podmienky platné od 19.12. 2017